ایمنی انبار مواد شیمیایی

1 . افراد باید خواص، خطرات و حتی کمک­های اولیه در رابطه با مواد را آموزش ببینند.

2 . تهویه مناسب در قسمت انبار مواد شیمیایی نصب شود.

3 . مواد شیمیایی چون اسید­ها در ظروف کاملاً در بسته نگه­داری شوند . در صورت وجود مواد خطرناکی چون تتراکلریدکربن از هواکش موضعی استفاده شود.

4 . لوله کشی مواد شیمیایی با رنگ مناسب پوشانده شود تا با لوله کشی آب اشتباه گرفته نشود.