سیستم حفاظت از آتش کف

کف عمل حذف ا کسیژن و خنک کنندگی را تواماً انجام می دهد. کف به آب کمی نیاز دارد و از معایب آن اینست که پس از مدتی فاسد می شود و همچنین خاصیت خورندگی دارد . در ضمن دستگاههای مربوطه می بایستی در دوره های زمانی معین تمیز شوند . کف برای اطفاء حریق آشیانه هواپیماها، پالایشگاهها، تانکهای سوخت، الکل و هیدروکربن ها مناسب می باشد.