شماره حساب های آموزشکده

شماره حساب های آموزشکده حریق ایران

شماره حساب 0208729258009 بانک صادرات به نام علي روشنعلي
شماره کارت 6037691549878486

 

لطفا پس از واریز وجه ثبت نام به حساب فوق الذکر مشخصات فیش واریزی و اطلاعات فرد ثبت نام کننده را به آدرس ایمیل training@wikifire.ir و یا شماره فکس 02189784681 ارسال نمایید.