آشکارساز دود و حرارت بی سیم جنرال الکتریک مدل NX-492N-1

آشکارساز دود و حرارت بی سیم جنرال الکتریک General Electric/UTC آمریکا مورد تایید سازمان آتش نشانی                                                                                                          

مدل: NX-492N-1                                                                                                                                                                                     

نوع تاییدیه: CPD certified /BOSEC- Anpi

                                  

نام برند: جنرال الکتریک General Electric/UTC                                                                                                                                                                             

کشور سازنده: آمریکا                                                                                                                                                                            

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت آوند انرژی                                                                                                                                                

تلفن: 02122899522

آشکارساز دود و حرارت بی سیم جنرال الکتریک مدل TX-6212-03-1

آشکارساز دود و حرارت بی سیم جنرال الکتریک General Electric/UTC آمریکا مورد تایید سازمان آتش نشانی                                                                                                          

مدل: TX-6212-03-1                                                                                                                                                                                      

نوع تاییدیه: CPD certified /BOSEC- Anpi

                                  

نام برند: جنرال الکتریک General Electric/UTC                                                                                                                                                                             

کشور سازنده: آمریکا                                                                                                                                                                            

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت آوند انرژی                                                                                                                                                

تلفن: 02122899522

آشکارساز دود و حرارت بی سیم جنرال الکتریک مدل RF562NSI4

آشکارساز دود و حرارت بی سیم جنرال الکتریک General Electric/UTC آمریکا مورد تایید سازمان آتش نشانی                                                                                                          

مدل: RF562NSI4                                                                                                                                                                                      

نوع تاییدیه : CPD certified /BOSEC- Anpi                        

نام برند: جنرال الکتریک General Electric/UTC                                                                                                                                                                             

کشور سازنده: آمریکا                                                                                                                                                                            

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت آوند انرژی                                                                                                                                                

تلفن: 02122899522

کنترل پنل هایبرید جنرال الکتریک مدل NX-8E

کنترل پنل هاپبرید (با سیم و بی سیم) اعلام حریق و امنیتی جنرال الکتریک یو تی سی General Electric/UTC آمریکا مورد تایید سازمان آتش نشانی

مدل: NX-8E

نوع تاییدیه: UL/ULC

نام برند: جنرال الکتریک یو تی سی General Electric/UTC

کشور سازنده: آمریکا

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت آوند انرژی

تلفن: 02122899522

ماژول توسعه 8 زون اعلام حریق جنرال الکتریک مدل NX-216

ماژول توسعه 8 زون اعلام حریق جنرال الکتریک General Electric/UTC آمریکا مورد تایید سازمان آتش نشانی                                                                                                          

مدل: NX-216                                                                                                                                                                                      

نوع تاییدیه: UL                                                                                                                                                                              

نام برند: جنرال الکتریک General Electric/UTC                                                                                                                                                                             

کشور سازنده: آمریکا                                                                                                                                                                            

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت آوند انرژی                                                                                                                                                

تلفن: 02122899522

کنترل پنل هایبرید جنرال الکتریک مدل NX-8

کنترل پنل هاپبرید (با سیم و بی سیم) اعلام حریق و امنیتی جنرال الکتریک یو تی سی General Electric/UTC آمریکا مورد تایید سازمان آتش نشانی

مدل: NX-8

نوع تاییدیه: UL/ULC

نام برند: جنرال الکتریک یو تی سی General Electric/UTC 

کشور سازنده: آمریکا

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت آوند انرژی

تلفن: 02122899522

آشکارساز دود و حرارت بی سیم جنرال الکتریک مدل 60-848-02-95

آشکارساز دود و حرارت بی سیم جنرال الکتریک General Electric/UTC آمریکا مورد تایید سازمان آتش نشانی                                                                                                          

مدل: 60-848-02-95                                                                                                                                                                                     

نوع تاییدیه: UL                                                                                                                                                                              

نام برند: جنرال الکتریک General Electric/UTC                                                                                                                                                                             

کشور سازنده: آمریکا                                                                                                                                                                            

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت آوند انرژی                                                                                                                                                

تلفن: 02122899522

آشکار ساز منو کسید بی سیم جنرال الکتریک مدل TX-6010-01-1

آشکار ساز منو کسید بی سیم جنرال الکتریک General Electric/UTC آمریکا مورد تایید سازمان آتش نشانی                                                                                                          

مدل: TX-6010-01-1                                                                                                                                                                                 

نوع تاییدیه: UL                                                                                                                                                                              

نام برند: جنرال الکتریک General Electric/UTC                                                                                                                                                                             

کشور سازنده: آمریکا                                                                                                                                                                            

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت آوند انرژی                                                                                                                                                

تلفن: 02122899522

آشکارساز منوکسید بی سیم جنرال الکتریک مدل 600-6520-95

آشکارساز منوکسید بی سیم جنرال الکتریک General Electric/UTC آمریکا مورد تایید سازمان آتش نشانی                                                                                                          

مدل: 600-6520-95                                                                                                                                                                                      

نوع تاییدیه: UL/CSFM                                                                                                                                                                              

نام برند: جنرال الکتریک General Electric/UTC                                                                                                                                                                             

کشور سازنده: آمریکا                                                                                                                                                                            

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت آوند انرژی                                                                                                                                                

تلفن: 02122899522

کنترل پنل هایبرید جنرال الکتریک مدل NX-6

کنترل پنل هاپبرید (با سیم و بی سیم) اعلام حریق و امنیتی جنرال الکتریک یو تی سی General Electric/UTC آمریکا مورد تایید سازمان آتش نشانی

مدل: NX-6

نوع تاییدیه: UL/ULC

نام برند: جنرال الکتریک یو تی سی General Electric/UTC 

کشور سازنده: آمریکا

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت آوند انرژی

تلفن: 02122899522

کنترل پنل متعارف 8 لوپ تله دیتا مدل MICRA8Plus

کنترل پنل متعارف 8 لوپ دیتا Teledata ایتالیا مورد تایید سازمان آتش نشانی   

مدل: MICRA8Plus

نوع تاییدیه: EVPU                                                                                                                                                                

نام برند: تله دیتا Teledata

کشور سازنده: ایتالیا                                                                                                                                                                        

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت سانا پژوهش گستر sens                                                                                                                      

تلفن: 02166566474

آشکارساز دود و حرارتی بی سیم جنرال الکتریک مدل 60-848-02-95

آشکارساز دود و حرارتی بی سیم جنرال الکتریک General Electric/UTC آمریکا مورد تایید سازمان آتش نشانی                                                                                                          

مدل:  60-848-02-95                                                                                                                                                                                 

نوع تاییدیه: UL                                                                                                                                                                              

نام برند: جنرال الکتریک General Electric/UTC                                                                                                                                                                             

کشور سازنده: آمریکا                                                                                                                                                                            

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت آوند انرژی                                                                                                                                                

تلفن: 02122899522

کنترل پنل دیجیتالی آدرس پذیر 2 لوپ تله دیتا مدل EOLO

کنترل پنل دیجیتالی آدرس پذیر 2 لوپ دیتا Teledata ایتالیا مورد تایید سازمان آتش نشانی   

مدل: EOLO

نوع تاییدیه: EVPU                                                                                                                                                                

نام برند: تله دیتا Teledata

کشور سازنده: ایتالیا                                                                                                                                                                        

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت سانا پژوهش گستر sens                                                                                                                      

تلفن: 02166566474

کنترل پنل دیجیتالی آدرس پذیر تله دیتا مدل Teledata one

کنترل پنل دیجیتالی آدرس پذیر 1 لوپ با قابلیت افزایش تا 9 لوپ دیتا Teledata ایتالیا مورد تایید سازمان آتش نشانی   

مدل: Teledata one

نوع تاییدیه: EVPU                                                                                                                                                                

نام برند: تله دیتا Teledata

کشور سازنده: ایتالیا                                                                                                                                                                        

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت سانا پژوهش گستر sens                                                                                                                      

تلفن: 02166566474

آشکارساز دود و حرارتی بی سیم جنرال الکتریک مدل 562NST

آشکارساز دود و حرارتی بی سیم جنرال الکتریک General Electric/UTC آمریکا مورد تایید سازمان آتش نشانی                                                                                                          

مدل: 562NST                                                                                                                                                                                      

نوع تاییدیه: UL                                                                                                                                                                              

نام برند: جنرال الکتریک General Electric/UTC                                                                                                                                                                             

کشور سازنده: آمریکا                                                                                                                                                                            

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت آوند انرژی                                                                                                                                                

تلفن: 02122899522

کنترل پنل هایبرید جنرال الکتریک مدل NX-4

کنترل پنل هاپبرید (با سیم و بی سیم) اعلام حریق و امنیتی جنرال الکتریک یو تی سی General Electric/UTC آمریکا مورد تایید سازمان آتش نشانی

مدل: NX-4

نوع تاییدیه: UL/ULC

نام برند: جنرال الکتریک یو تی سی General Electric/UTC 

کشور سازنده: آمریکا

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت آوند انرژی

تلفن: 02122899522

 

کنترل پنل دیجیتالی آدرس پذیر 4 لوپ تله دیتا مدل Olympia

کنترل پنل دیجیتالی آدرس پذیر 4 لوپ با قابلیت افزایش تا 16 لوپ تله دیتا Teledata ایتالیا مورد تایید سازمان آتش نشانی   

مدل: Olympia

نوع تاییدیه: EVPU                                                                                                                                                                

نام برند: تله دیتا Teledata

کشور سازنده: ایتالیا                                                                                                                                                                        

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت سانا پژوهش گستر sens                                                                                                                      

تلفن: 02166566474

آشکارساز منوکسید بی سیم جنرال الکتریک مدل 60-849-02-95

آشکارساز منوکسید بی سیم جنرال الکتریک General Electric/UTC آمریکا مورد تایید سازمان آتش نشانی                                                                                                          

مدل: 60-849-02-95                                                                                                                                                                                      

نوع تاییدیه: UL                                                                                                                                                                              

نام برند: جنرال الکتریک General Electric/UTC                                                                                                                                                                             

کشور سازنده: آمریکا                                                                                                                                                                            

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت آوند انرژی                                                                                                                                                

تلفن: 02122899522