کنترل پنل متعارف 8 لوپ تله دیتا مدل MICRA8Plus

کنترل پنل متعارف 8 لوپ دیتا Teledata ایتالیا مورد تایید سازمان آتش نشانی   

مدل: MICRA8Plus

نوع تاییدیه: EVPU                                                                                                                                                                

نام برند: تله دیتا Teledata

کشور سازنده: ایتالیا                                                                                                                                                                        

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت سانا پژوهش گستر sens                                                                                                                      

تلفن: 02166566474

کنترل پنل دیجیتالی آدرس پذیر 2 لوپ تله دیتا مدل EOLO

کنترل پنل دیجیتالی آدرس پذیر 2 لوپ دیتا Teledata ایتالیا مورد تایید سازمان آتش نشانی   

مدل: EOLO

نوع تاییدیه: EVPU                                                                                                                                                                

نام برند: تله دیتا Teledata

کشور سازنده: ایتالیا                                                                                                                                                                        

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت سانا پژوهش گستر sens                                                                                                                      

تلفن: 02166566474

کنترل پنل دیجیتالی آدرس پذیر تله دیتا مدل Teledata one

کنترل پنل دیجیتالی آدرس پذیر 1 لوپ با قابلیت افزایش تا 9 لوپ دیتا Teledata ایتالیا مورد تایید سازمان آتش نشانی   

مدل: Teledata one

نوع تاییدیه: EVPU                                                                                                                                                                

نام برند: تله دیتا Teledata

کشور سازنده: ایتالیا                                                                                                                                                                        

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت سانا پژوهش گستر sens                                                                                                                      

تلفن: 02166566474

کنترل پنل دیجیتالی آدرس پذیر 4 لوپ تله دیتا مدل Olympia

کنترل پنل دیجیتالی آدرس پذیر 4 لوپ با قابلیت افزایش تا 16 لوپ تله دیتا Teledata ایتالیا مورد تایید سازمان آتش نشانی   

مدل: Olympia

نوع تاییدیه: EVPU                                                                                                                                                                

نام برند: تله دیتا Teledata

کشور سازنده: ایتالیا                                                                                                                                                                        

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت سانا پژوهش گستر sens                                                                                                                      

تلفن: 02166566474

آژیر آدرس پذیر تله دیتا مدل FDS100

آژیر آدرس پذیر با ایزولاتور جریان کوتاه تله دیتا Teledata ایتالیا مورد تایید سازمان آتش نشانی   

مدل: FDS100

نوع تاییدیه: LPCB                                                                                                                                                                

نام برند: تله دیتا Teledata

کشور سازنده: ایتالیا                                                                                                                                                                        

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت سانا پژوهش گستر sens                                                                                                                      

تلفن: 02166566474

شستی آدرس پذیر تله دیتا مدل FDVPC100

شستی آدرس پذیر تله دیتا Teledata ایتالیا مورد تایید سازمان آتش نشانی   

مدل: FDVPC100

نوع تاییدیه: LPCB                                                                                                                                                                

نام برند: تله دیتا Teledata

کشور سازنده: ایتالیا                                                                                                                                                                        

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت سانا پژوهش گستر sens                                                                                                                      

تلفن: 02166566474

آشکارساز ترکیبی دودي،حرارتی آدرس پذیر تله دیتا مدل SF2000E

آشکارساز ترکیبی دودي،حرارتی آدرس پذیر تله دیتا Teledata ایتالیا مورد تایید سازمان آتش نشانی   

مدل: SF2000E

نوع تاییدیه: LPCB                                                                                                                                                                

نام برند: تله دیتا Teledata

کشور سازنده: ایتالیا                                                                                                                                                                        

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت سانا پژوهش گستر sens                                                                                                                      

تلفن: 02166566474

آشکارساز ترکیبی دودي،حرارتی آدرس پذیر تله دیتا مدل SF2000

آشکارساز ترکیبی دودي،حرارتی آدرس پذیر با ایزولاتور جریان کوتاه تله دیتا Teledata ایتالیا مورد تایید سازمان آتش نشانی   

مدل: SF2000

نوع تاییدیه: LPCB                                                                                                                                                                

نام برند: تله دیتا Teledata

کشور سازنده: ایتالیا                                                                                                                                                                        

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت سانا پژوهش گستر sens                                                                                                                      

تلفن: 02166566474

آشکارساز حرارتی تله دیتا مدل SF3500E

آشکارساز حرارتی آدرس پذیر تله دیتا Teledata ایتالیا مورد تایید سازمان آتش نشانی   

مدل: SF3500E

نوع تاییدیه: LPCB                                                                                                                                                                

نام برند: تله دیتا Teledata

کشور سازنده: ایتالیا                                                                                                                                                                        

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت سانا پژوهش گستر sens                                                                                                                      

تلفن: 02166566474

آشکارساز حرارتی آدرس پذیر تله دیتا مدل SF3500

آشکارساز حرارتی آدرس پذیر با ایزولاتور جریان کوتاه  تله دیتا Teledata ایتالیا مورد تایید سازمان آتش نشانی   

مدل: SF3500

نوع تاییدیه: LPCB                                                                                                                                                                

نام برند: تله دیتا Teledata

کشور سازنده: ایتالیا                                                                                                                                                                        

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت سانا پژوهش گستر sens                                                                                                                      

تلفن: 02166566474

آشکارساز دودي اپتیکال تله دیتا مدل SF1000E

آشکارساز دودي اپتیکال آدرس پذیر تله دیتا Teledata ایتالیا مورد تایید سازمان آتش نشانی   

مدل: SF1000E

نوع تاییدیه: LPCB                                                                                                                                                                

نام برند: تله دیتا Teledata

کشور سازنده: ایتالیا                                                                                                                                                                        

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت سانا پژوهش گستر sens                                                                                                                      

تلفن: 02166566474

آشکارساز دودي اپتیکال تله دیتا مدل SF1000

آشکارساز دودي اپتیکال آدرس پذیر با ایزولاتور جریان کوتاه تله دیتا Teledata ایتالیا مورد تایید سازمان آتش نشانی   

مدل: SF1000

نوع تاییدیه: LPCB                                                                                                                                                                

نام برند: تله دیتا Teledata

کشور سازنده: ایتالیا                                                                                                                                                                        

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت سانا پژوهش گستر sens                                                                                                                      

تلفن: 02166566474