قیمت اعلام حریق آدرس پذیر آپولو (Apollo)

لیست قیمت فروش سیستم اعلام حریق آدرس پذیر آپولو (Apollo) انگلیس شامل لیست قیمت کنترل پنل های آدرسپذیر آپولو (سیتک)، قیمت دتکتور دود و دتکتور حرارتی Apollo، قیمت شستی و…

 ردیف

لیست قیمت اعلام حریق آدرس پذیر آپولو Apollo

قیمت (تومان)

1

قیمت دتکتور دودی آدرس پذیر آپولو Apollo

 100،000

2

قیمت دتکتور حرارتی آدرس پذیر آپولو Apollo

95،000

3

قیمت دتکتور ترکیبی دودی حرارتی آدرس پذیر Apollo

140،000

4

قیمت شستی اعلام حریق آدرس پذیر Apollo

110،000

5

قیمت آژیر اعلام حریق آدرس پذیر آپولو

175،000

6

آژیر فلاشر اعلام حریق آدرس پذیر آپولو

290،000

7

چراغ ریموت آدرس پذیر آپولو

25،000

8

ماژول (اینترفیس) ورودی آپولو

270،000

9

ماژول (اینترفیس) خروجی آپولو

270،000

10

سوئیچ مانیتور آدرس پذیر

300،000

11

زوم مانیتور آدرس پذیر

300،000

12

قیمت پنل 1 لوپ آدرس پذیر C-TEC

2،200،000 

13

قیمت پنل 2 لوپ آدرس پذیر C-TEC

2،700،000

14

قیمت پنل 4 لوپ آدرس پذیر C-TEC

6،200،000

15

قیمت پنل 6 لوپ آدرس پذیر C-TEC

10،500،000

16

قیمت پنل 8 لوپ آدرس پذیر C-TEC

 16،500،000

17

قیمت پایه ایزولاتور آپولو

22،000

 

قیمت اعلام حریق آدرس پذیر تله دیتا (Teledata)

لیست قیمت فروش سیستم اعلام حریق آدرس پذیر تله دیتا (Teledata) شامل لیست قیمت کنترل پنل های آدرسپذیر تله دیتا، قیمت دتکتور دود و دتکتور حرارتی Teledata، قیمت شستی و…

ردیف لیست قیمت اعلام حریق آدرس پذیر تله دیتا Teledata قیمت – تومان
1 قیمت پنل آدرس پذیر یک لوپ  تله دیتا
2,900,000
2 قیمت پنل آدرس پذیر 3 لوپ تله دیتا
4,900,000
3 قیمت پنل آدرس پذیر 5 لوپ تله دیتا
6,800,000
4 قیمت پنل آدرس پذیر 7 لوپ Teledata
8,750,000
5 قیمت پنل آدرس پذیر 9 لوپ Teledata
11,800,000
6 قیمت دتکتور دودی آدرسپذیر تله دیتا مدل SF1000 105,000
7 قیمت دتکتور حرارتی آدرسپذیر تله دیتا مدل SF3500E 95,000
8 قیمت دتکتور ترکیبی آدرس پذیر تله دیتا مدل SF200E 135,000
9 پایه دتکتور آدرس پذیرBS100 8000
10 شاسی آدرس پذیرFDVCP100 115,000
11 آژیر تله دیتا آدرس پذیر مدل FDS100 200,000
12 ریموت تله دیتا مدل FDVFI100 100,000
13 اینترفیس (ماژول) تله دیتا input/output 300,000
14 اینترفیس (ماژول) ورودی تله دیتا input 200,000
15 اینترفیس (ماژول) خروجی تله دیتا output 200,000
16 بیم دتکتور
تماس بگیرید
17 قیمت کارت لوپ TD5741B 2,300,000
18 پروگرامر تله دیتا FDVPV1000 850,000
19 ایزو لاتور تله دیتاFDLVM100 80,000