نرم افزار برآورد آنلاین سیستم CO2

نرم افزار برآورد آنلاین سیستم اطفاء حریق گازی CO2، با دقتی بسیار بالا میزان گاز مورد نیاز در پروژه های اطفای حریق گازی را مطابق استانداردهای بیم المللی برای شما برآورد می کند.

جهت محاسبه آنلاین سیستم اطفاء حریق CO2، بر روی آیکون زیر کلیک نمایید:

در این نرم افزار آنلاین، ورودی های زیر را جهت انجام برآورد، باید وارد کرد:

  • سیستم اطفاء حریق گازی CO2طول اتاق
  • عرض اتاق
  • ارتفاع اتاق
  • نوع خطر محیط

خروجی هایی که این نرم افزار آنلاین پس از انجام محاسبات ارائه می دهد به شرح زیر است:

  • میزان گاز CO2 مورد نیاز =