جهت محاسبه مقدار گاز مورد نياز برای سیستم اطفای حریق CO2 مطابق آخرین نسخه استاندارد NFPA 14، مقادير زير را وارد نماييد. توجه داشته باشید که اعداد را فقط با فونت انگلیسی وارد نمایید!

طول اتاق :
عرض اتاق :
ارتفاع اتاق :
نوع خطر محیط:

Hazard 1: نواحی ای مانند انبارهای کاغذ، مقوا، اسکناس، کنف و...

Hazard 2: نواحی ای مانند گاوصندوق، جمع کننده های غبار و ذرات معلق

بازگشت به کانال تلگرام


سایر ابزارهای آنلاین