جهت محاسبه برد آژير مقادير زير را وارد نماييد.

قدرت آژير (dB) :
در چند متر؟