نرم افزار برآورد آنلاین سیستم FM200

نرم افزار برآورد آنلاین سیستم اطفاء حریق FM200، با دقتی بسیار بالا میزان گاز مورد نیاز در پروژه های اطفای حریق گازی را مطابق استانداردهای بیم المللی برای شما برآورد می کند.

جهت محاسبه آنلاین سیستم اطفاء حریق FM200، بر روی آیکون زیر کلیک نمایید:

در این نرم افزار آنلاین، ورودی های زیر را جهت انجام برآورد، باید وارد کرد:

  • سیستم اطفاء حریق گازی FM200طول اتاق
  • عرض اتاق
  • ارتفاع اتاق
  • دمای محیط
  • غلظت طراحی

خروجی هایی که این نرم افزار آنلاین پس از انجام محاسبات ارائه می دهد به شرح زیر است:

حجم گاز =
تعداد سیلندر =
هزینه برآوردی =