آموزش اطفاء حریق عمومی

زمان برگزاری: با توجه به درخواست کارفرما و در محل کارفرما برگزار می شود.

توضیحات

لازم به ذکر است که این دوره بصورت تئوری و عملی بوده و در پایان دوره از دانشجویان انتظار می رود که کلیه مفاهیم اطفاء حریق عمومی را به صورت تئوری و عملی فراگرفته باشند.