تقویم آموزشی

شهريور

مهر 1400

آبان
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
27
28
29
30
31
1

دوره اسپرینکلر

2

دوره اسپرینکلر

3
4
5
6
7
8

دوره اتواسپرینک

9

دوره اتواسپرینک

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

کارگاه عملی آدرس پذیر

24
25
26
27
28
29

دورۀ FM200 و CO2

30

دورۀ FM200 و CO2

1
2
3
4
5
6
7