درخواست لغو عضویت از دریافت تبلیغات دوره ها

با تشکر

ایمیل برای شما ارسال شده است. جهت لغو دریافت تبلیغات آن را باز کنید و همانند شکل زیر بر روی “لغو دریافت تبلیغات دوره ها” کلیک کنید.

 

 

همچنین شما می توانید با کلیک بر روی “لغو عضویت” و یا “لغو کامل اشتراک” پایین ایمیل، از دریافت تمامی ایمیل های آموزشکده حریق، انصراف دهید.