آشکار ساز دودی راول مدل RE316S-2L

آشکار ساز دودی خودکار متعارف راول Ravel انگلیس مورد تایید سازمان آتش نشانی

مدل: RE316S-2L

نوع تاییدیه: UL

نام برند: راول Ravel 

کشور سازنده: انگلیس

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت آریا دژ نت

تلفن: 02188215486

آژیر آدرس پذیر تله دیتا مدل FDS100

آژیر آدرس پذیر با ایزولاتور جریان کوتاه تله دیتا Teledata ایتالیا مورد تایید سازمان آتش نشانی   

مدل: FDS100

نوع تاییدیه: LPCB                                                                                                                                                                

نام برند: تله دیتا Teledata

کشور سازنده: ایتالیا                                                                                                                                                                        

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت سانا پژوهش گستر sens                                                                                                                      

تلفن: 02166566474

آشکار ساز دودی راول مدل RE316SH-2

آشکار ساز دودی خودکار متعارف راول Ravel انگلیس مورد تایید سازمان آتش نشانی

مدل: RE316SH-2

نوع تاییدیه: UL

نام برند: راول Ravel

کشور سازنده: انگلیس

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت آریا دژ نت

تلفن: 02188215486

 

شستی آدرس پذیر تله دیتا مدل FDVPC100

شستی آدرس پذیر تله دیتا Teledata ایتالیا مورد تایید سازمان آتش نشانی   

مدل: FDVPC100

نوع تاییدیه: LPCB                                                                                                                                                                

نام برند: تله دیتا Teledata

کشور سازنده: ایتالیا                                                                                                                                                                        

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت سانا پژوهش گستر sens                                                                                                                      

تلفن: 02166566474

آشکار ساز دودی راول مدل RE316S-2M

آشکار ساز دودی خودکار متعارف راول Ravel انگلیس مورد تایید سازمان آتش نشانی

مدل:  RE316S-2M

نوع تاییدیه: UL

نام برند: راول Ravel 

کشور سازنده: انگلیس

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت آریا دژ نت

تلفن: 02188215486

آشکارساز دودی خودکار آدرس پذیر راول مدل RE317A-SL

آشکارساز دودی خودکار آدرس پذیر راول Ravel انگلیس مورد تایید سازمان آتش نشانی                                                                                                          

مدل: RE317A-SL                                                                                                                                                                                      

نوع تاییدیه: UL                                                                                                                                                                              

نام برند: راول Ravel                                                                                                                                                                             

کشور سازنده: انگلیس                                                                                                                                                                            

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت آریا دژ نت                                                                                                                                                

تلفن: 02188215486

آشکارساز ترکیبی دودي،حرارتی آدرس پذیر تله دیتا مدل SF2000E

آشکارساز ترکیبی دودي،حرارتی آدرس پذیر تله دیتا Teledata ایتالیا مورد تایید سازمان آتش نشانی   

مدل: SF2000E

نوع تاییدیه: LPCB                                                                                                                                                                

نام برند: تله دیتا Teledata

کشور سازنده: ایتالیا                                                                                                                                                                        

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت سانا پژوهش گستر sens                                                                                                                      

تلفن: 02166566474

آشکارساز ترکیبی دودي،حرارتی آدرس پذیر تله دیتا مدل SF2000

آشکارساز ترکیبی دودي،حرارتی آدرس پذیر با ایزولاتور جریان کوتاه تله دیتا Teledata ایتالیا مورد تایید سازمان آتش نشانی   

مدل: SF2000

نوع تاییدیه: LPCB                                                                                                                                                                

نام برند: تله دیتا Teledata

کشور سازنده: ایتالیا                                                                                                                                                                        

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت سانا پژوهش گستر sens                                                                                                                      

تلفن: 02166566474

آشکارساز دودی خودکار آدرس پذیر راول مدل RE317A-S

آشکارساز دودی خودکار آدرس پذیر راول Ravel انگلیس مورد تایید سازمان آتش نشانی                                                                                                          

مدل: RE317A-S                                                                                                                                                                                      

نوع تاییدیه: UL                                                                                                                                                                              

نام برند: راول Ravel                                                                                                                                                                             

کشور سازنده: انگلیس                                                                                                                                                                            

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت آریا دژ نت                                                                                                                                                

تلفن: 02188215486

آشکار ساز دودی راول مدل RE316S-2

آشکار ساز دودی خودکار متعارف راول Ravel انگلیس مورد تایید سازمان آتش نشانی

مدل: RE316S-2

نوع تاییدیه: UL

نام برند: راول Ravel 

کشور سازنده: انگلیس

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت آریا دژ نت

تلفن: 02188215486

آشکارساز حرارتی تله دیتا مدل SF3500E

آشکارساز حرارتی آدرس پذیر تله دیتا Teledata ایتالیا مورد تایید سازمان آتش نشانی   

مدل: SF3500E

نوع تاییدیه: LPCB                                                                                                                                                                

نام برند: تله دیتا Teledata

کشور سازنده: ایتالیا                                                                                                                                                                        

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت سانا پژوهش گستر sens                                                                                                                      

تلفن: 02166566474

آشکارساز دودی خودکار متعارف راول مدل RE316SH-4M

آشکارساز دودی خودکار متعارف راول Ravel انگلیس مورد تایید سازمان آتش نشانی                                                                                                          

مدل: RE316SH-4M                                                                                                                                                                                      

نوع تاییدیه: UL                                                                                                                                                                              

نام برند: راول Ravel                                                                                                                                                                             

کشور سازنده: انگلیس                                                                                                                                                                            

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت آریا دژ نت                                                                                                                                                

تلفن: 02188215486

آشکارساز حرارتی آدرس پذیر تله دیتا مدل SF3500

آشکارساز حرارتی آدرس پذیر با ایزولاتور جریان کوتاه  تله دیتا Teledata ایتالیا مورد تایید سازمان آتش نشانی   

مدل: SF3500

نوع تاییدیه: LPCB                                                                                                                                                                

نام برند: تله دیتا Teledata

کشور سازنده: ایتالیا                                                                                                                                                                        

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت سانا پژوهش گستر sens                                                                                                                      

تلفن: 02166566474

آشکارساز دودی خودکار متعارف راول مدل RE316SH-4

آشکارساز دودی خودکار متعارف راول Ravel انگلیس مورد تایید سازمان آتش نشانی                                                                                                          

مدل: RE316SH-4                                                                                                                                                                                      

نوع تاییدیه: UL                                                                                                                                                                              

نام برند: راول Ravel                                                                                                                                                                             

کشور سازنده: انگلیس                                                                                                                                                                            

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت آریا دژ نت                                                                                                                                                

تلفن: 02188215486

آشکارساز دودي اپتیکال تله دیتا مدل SF1000E

آشکارساز دودي اپتیکال آدرس پذیر تله دیتا Teledata ایتالیا مورد تایید سازمان آتش نشانی   

مدل: SF1000E

نوع تاییدیه: LPCB                                                                                                                                                                

نام برند: تله دیتا Teledata

کشور سازنده: ایتالیا                                                                                                                                                                        

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت سانا پژوهش گستر sens                                                                                                                      

تلفن: 02166566474

آشکار ساز فتو الکتریک/حرارتی آدرس پذیر راول مدل RE-317D-SHL

آشکار ساز فتو الکتریک/حرارتی آدرس پذیر راول Ravel انگلیس مورد تایید سازمان آتش نشانی

مدل: RE-317D-SHL

نوع تاییدیه: UL

نام برند: راول Ravel

کشور سازنده: انگلیس

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت آریا دژ نت

تلفن: 02188215486

آشکارساز دودی خودکار متعارف راول مدل RE316S-4M

آشکارساز دودی خودکار متعارف راول Ravel انگلیس مورد تایید سازمان آتش نشانی                                                                                                          

مدل: RE316S-4M                                                                                                                                                                                      

نوع تاییدیه: UL                                                                                                                                                                              

نام برند: راول Ravel                                                                                                                                                                             

کشور سازنده: انگلیس                                                                                                                                                                            

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت آریا دژ نت                                                                                                                                                

تلفن: 02188215486

آشکارساز دودی خودکار متعارف راول مدل RE316S-4

آشکارساز دودی خودکار متعارف راول Ravel انگلیس مورد تایید سازمان آتش نشانی                                                                                                          

مدل: RE316S-4                                                                                                                                                                                      

نوع تاییدیه: UL                                                                                                                                                                              

نام برند: راول Ravel                                                                                                                                                                             

کشور سازنده: انگلیس                                                                                                                                                                            

وارد کننده و نماینده رسمی و انحصاری: شرکت آریا دژ نت                                                                                                                                                

تلفن: 02188215486